Sự ra đời và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Pháp (1950 - 1954)

DSpace/Manakin Repository

Sự ra đời và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Pháp (1950 - 1954)

Show full item record


Title: Sự ra đời và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Pháp (1950 - 1954)
Author: Nguyễn, Việt Hùng; Nghd. : PGS.TS. Phạm, Xanh
Abstract: Giới thiệu khái quát về bối cảnh lịch sử, sự ra đời, sự phát triển và kiện toàn về mặt tổ chức của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Trung ương từ năm 1950 – 1954. Tìm hiểu về những hoạt động của lực lượng TNXP Trung ương trên các mặt trận quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: các chiến dịch lớn từ 1950-1953, chiến cuộc đông xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó thấy được vai trò, vị trí và những đóng góp của TNXP Trung ương đối với mỗi chiến dịch và đối với cả cuộc kháng chiến. Đưa ra nhận xét, bài học kinh nghiệm và một số đề xuất để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của TNXP trong giai đoạn hiện nay: Phải tạo được một sự chuyển biến thực sự về nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và sự cẩn thiết khách quan của lực lượng TNXP trong thời kỳ mới; đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội viên TNXP và có những chính sách nhằm thu hút trí thức trẻ tham gia TNXP; để lực lượng TNXP đóng góp công sức và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tốt hơn, rất cẩn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách của Đảng, Chính phủ, các ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10732
Date: 2009

Files in this item

Files Size Format View
V_L2_01730.pdf 108.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account